Mantente ao tanto das nosas novidades a través do noso blog

AVISO LEGAL

O uso ou visita deste sitio web (www.andaravio.com) implica a aceptación por parte do usuario, visitante ou cliente (en adiante usuario), das condicións de uso que se detallan a continuación, así que rogámoslle que lea atentamente a seguinte información antes de facer uso deste sitio web. Se non acepta os seguintes términos e condicións, rogámoslle que se absteña de utilizar este sitio web e o seu contido.


1. IDENTIFICACIÓN DA ENTIDADE TITULAR

 • Denominación social: Andaravio S.L
 • Domicilio social: Rúa das Hedras Nº2, 3ºF 15895 O Milladoiro-Ames. (A Coruña).
 • NIF: B-70319009
 • Nome de dominio: www.andaravio.com.
 • Datos de contacto:
  • Dirección postal: Rúa das Hedras Nº2, 3ºF 15895 O Milladoiro-Ames. (A Coruña).
  • Teléfono/FAX: 881 956 375.
  • Dirección de correo electrónico: correo@andaravio.com

2. PROPIEDADE INTELECTUAL E DEREITOS

O dominio andaravio.com pertence á entidade Andaravio S.L(en adiante Andaravio) con CIF B-70319009.


3.OBXECTO

O sitio web www.andaravio.com ten por obxecto facilitar aos USUARIOS información relativa ás actividades corporativas e servizos ofrecidos por Andaravio. Andaravio resérvase o dereito a modificar calquera tipo de información que puidese aparecer no sitio web www.andaravio.com, sen que exista obrigación de preavisar ou pór en coñecemento dos USUARIOS ditas modificacións.


4. RESPONSABILIDADE

Andaravio exímese de calquera tipo de responsabilidade derivada da información publicada no seu sitio web, sempre que esta información fose manipulada ou introducida por un terceiro alleo ao mesmo.

O sitio web de Andaravio, www.andaravio.com, pode incluír ligazóns a contidos de terceiros. Dado que non é posible controlar os contidos introducidos por terceiros nos seus sitios web, Andaravio non asume ningún tipo de responsabilidade respecto de devanditos contidos. En todo caso, Andaravio manifesta que procederá á retirada inmediata de calquera contido que puidese contravenir a lexislación nacional ou internacional, a moral ou a orde pública, así como pór en coñecemento das autoridades competentes o contido en cuestión.

Andaravío non se fai responsable da información e contidos almacenados nos comentarios do blog ou calquera outro medio que permita a terceiros publicar contidos de forma independente no seu sitio web.

Este sitio web foi revisado e probado para que funcione correctamente os 365 días do ano, 24 horas ao día. No entanto, Andaravio non descarta a posibilidade de que existan certos erros de programación, ou que acontezan causas de forza maior, catástrofes naturais, folgas, ou circunstancias semellantes que fagan imposible o acceso ao sitio web.


5. PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Andaravío atópase profundamente comprometida co cumprimento da normativa española de protección de datos de carácter persoal, e garante o cumprimento íntegro das obrigacións dispostas, así como a implementación das medidas de seguridade dispostas no art. 9 da Lei 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD) e no Regulamento de Desenvolvemento da LOPD.

Andaravío pon a disposición dos USUARIOS a Política de Privacidade da entidade, informando repecto dos seguintes aspectos:

 • Datos do Responsable do tratamento.
 • Datos tratados.
 • Ficheiro no que se almacenan.
 • Finalidade do tratamento.

Obrigatoriedade ou non de facilitalos, así como as consecuencias en caso de non facilitalos. Sobre os dereitos que asisten a todo USUARIO e o procedemento para exercitalos.

Andaravio reconocelle a posibilidade de exercitar de forma gratuita os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, nos termos previstos na Lei Orgánica 15/1999, mediante escrito dirixido ó Responsable de Seguridade que poderá ser presentado directamente no domicilio da empresa ou remitido por correo certificado a Andaravio (Rúa Hedras Nº2, 3ºF, 15.895 O Milladoiro-Ames)

Asimesmo o interesado autoriza a Andaravio para que os seus datos sexan utilizados co obxeto de realizarlle comunicacións informativas, comerciais e de promoción da empresa que poderán realizarse por calqueira medio, incluido o correo electrónico.


6. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

O sitio web www.andaravio.com, incluíndo a título enunciativo pero non limitativo a súa programación, edición, compilación e demais elementos necesarios para o seu funcionamento, os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos son propiedade de Andaravio ou no seu caso dispón de licenza ou autorización expresa por parte dos autores. Todos os contidos do sitio web atópanse debidamente protexidos pola normativa de propiedade intelectual e industrial.

Independentemente da finalidade para a que fosen destinados, a reprodución total ou parcial, uso, explotación, distribución e comercialización destes contidos, require en todo caso da autorización escrita previa por parte de Andaravio. Calquera uso non autorizado previamente por parte do prestador será considerado un incumprimento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor

Os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos alleos ao prestador e que puidesen aparecer no sitio web, pertencen aos seus respectivos propietarios, sendo eles mesmos responsables de calquera posible controversia que puidese suscitarse respecto dos mesmos. En todo caso, Andaravio conta coa autorización expresa e previa por parte dos mesmos.


7. LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN

Para a resolución de calquera controversia ou conflito relacionado co presente sitio web ou das actividades nel desenvolvidas, será de aplicación a lexislación española, á que se someten expresamente as partes, sendo competentes para a resolución de todos os conflitos derivados ou relacionados co seu uso os Xulgados e Tribunais de Santiago de Compostela, renunciando expresamente o USUARIO a calquera outro foro que puidese corresponderlle.Aviso Legal. Todos os dereitos reservados. Andaravio 2013