Mantente ao tanto das nosas novidades a través do noso blog


A FORMA DE TRABALLO que do equipo de Andaravío, caracterízase por dous aspectos complementarios:

  • Por unha banda, apostamos pola participación e implicación das persoas ou colectivos aos que van dirixidas as accións, promovendo que sexan os protagonistas das accións desenvoltas.

  • Por outra, a nosa metodoloxía está centrada no cliente, atendendo en todo momento ás súas demandas e necesidades, e prestando especial atención aos pequenos detalles que aportan calidade aos traballos desenvoltos.


Os OBXECTIVOS que nos formulamos cando planificamos un proxecto son entre outros:

  • Traballar para desenvolver as potencialidades individuais.

  • Desenvolver valores fundamentais de convivencia e coeducación en todas as nosas accións.

  • Fomentar a creatividade e a expresión (nas súas diferentes vertentes) a través dunha metodoloxía lúdica.

  • Potenciar a participación de xeito activo e involucración das persoas participantes nas actividades, otorgándolles o protagonismo.


Naquelas actividades que teñen un caracter formativo, incluimos o seguinte obxectivo:

  • Promover a ensinanza orientada á acción, facendo que as persoas participantes perciban o proceso como algo interactivo e dinámico.


Estes obxectivos están formulados en relación aos valores que rexen a nosa forma de traballo e que son, entre outros:

  • Dinamismo, acción, innovación e motivación polo noso traballo.

  • Calidade das accións que desenvolvemos.

  • Diálogo e comunicación bidireccional constante.


Aviso Legal. Todos os dereitos reservados. Andaravio 2013